PN - 46/20 Dostawa odczynników chemicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 22-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 22-12-2020

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zamieszczono 22-12-2020

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 22-12-2020

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 22-12-2020

Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 22-12-2020

Wymogi BHP  - zamieszczono 22-12-2020

Informacja o unieważnieniu - zamieszczono 08-01-2021