PN - 44/20 Dostawa pożywek hodowlanych do Pracowni Embriologii

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 10-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 10-12-2020

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zamieszczono 10-12-2020

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 10-12-2020

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 10-12-2020

Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 10-12-2020

Wymogi BHP  - zamieszczono 10-12-2020

Informacja o unieważnieniu - zamieszczono 22-12-2020